Integritetspolicy – Kandidater

Med anledning av din ansökan kommer Carglass Sweden AB (”Carglass”) att behandla dina personuppgifter. Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktiga för Carglass. Denna policy avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och skyldigheter Carglass har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Carglass är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna policy vilket innebär att det är Carglass som ansvarar för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. All behandling av personuppgifter inom Carglass sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR.[1]

1.                      VIlka personuppgifter som behandlas

1.1                  Carglass kommer främst behandla personuppgifter som inhämtas från dig direkt i samband med din ansökan eller under ansökningsförfarandet, inkluderat under eventuell intervju med dig. Personuppgifter som Carglass inhämtar från dig omfattar:
-         grundläggande information om dig såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter;
-         information om din tidigare erfarenhet och meriter samt referenser;
-         i tillämpliga fall, resultat från personlighetstester och andra tester; och
-         andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med din ansökan, exempelvis fotografier och information om dig själv och dina intressen.

1.2                  Om så krävs med anledning av arbetsmiljölagstiftning kan vi behöva utföra en hälsokontroll av dig.

1.3                  I vissa fall kan vi komma att inhämta personuppgifter om dig från tredje part. Vi inämtar personuppgifter från följande källor:
-         dina referenser; och
-         Rekryteringsföretag (om relevant för aktuell rekrytering).

2.                      Varför dina personuppgifter behandlas

2.1                  Ändamålet med Carglass behandling är främst för att administrera din ansökan samt för att kunna kontakta dig. Sådan behandling sker för att vi ska kunna avgöra om du är rätt person för tjänsten och för att eventuellt ingå anställningsavtal med dig.

2.2                  Carglass behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag i de fall en hälsokontroll utförs.

2.3                  Sådan behandling som inte är nödvändig för att avgöra om du är rätt person för den lediga tjänsten hos oss, men som Carglass samlar in och behandlar för att bedöma om tjänsten matchar din profil, behandlas med anledning av Carglass berättigade intresse.

3.                      Hur dina personuppgifter behandlas

3.1                  Tillgång till personuppgifter
Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till de inom Carglass som har behov av att behandla dina personuppgifter. Vidare kan viss information delas till andra utanför organisationen nämligen våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system. Dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster såsom support och drift av sina system men har inte tillåtelse att behandla dina personuppgifter för andra ändamål.

3.2                  Lagringstid
Carglass kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Om din ansökan inte resulterar i en anställning kommer dina personuppgifter raderas utan dröjsmål efter fullgjord rekryteringsprocess. Vi är måna om att vår rekrytering är korrekt och kan därför komma att spara delar av dina ansökningshandlingar i upp till två (2) i syfte att kunna bemöta en eventuell överklagan. Om du lämnar ditt uttryckliga samtycke kan vi också spara dina ansökningshandlingar för framtida rekryteringsbehov.

4.                      Dina rättigheter

4.1                  Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Carglass utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Carglass har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

4.2                  Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och Carglass kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

4.3                  Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Carglass behandling som sker med stöd av berättigat intresse anges ovan under avsnitt 2.3. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Carglass behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

4.4                  Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.
1.      Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna.
2.      Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
3.      Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
4.      Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Carglass utan ditt samtycke.

4.5                  Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Carglass i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

4.6                  Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till Carglass har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Carglass har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.7                  Uttövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Carglass på de kontaktuppgifter som anges under punkt 6. Carglass kommer att behandla en begäran från dig skyndsamt. Om Carglass inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

5.                      Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Carglass behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

6.                      Kontakt

Carglass Sweden AB
Adress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Epost: jobb@carglass.se
 

[1] Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).